Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels, standaarden en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Alle logopedisten in deze praktijk zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, lid van de NVLF en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

Onze logopedisten zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. Alle logopedisten voldoen aan de kwaliteitsnormen, die door het ministerie worden voorgeschreven. De logopedisten volgen regelmatig na- en bijscholing in de vorm van cursussen en congressen en nemen deel aan kwaliteitskringen en werkgroepen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie.

Kwaliteitsregistraties in de registers van de NVLF:

 • Irma is geregistreerd en gecertificeerd preverbaal logopedist en geregistreerd afasietherapeut in het register van de NVLF.  
 • Marieke en Irma zijn geregistreerd en gecertificeerd dyslexiebehandelaar in het register van de NVLF.

 

Om onze kwaliteit te blijven garanderen zijn wij aangesloten bij de volgende instanties:

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 • ParkinsonNet
 • Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg (NAH-MENT)
 • Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI)
 • Landelijke en regionale werkgroep 0 -2 jarigen
 • Kwaliteitskring preverbale logopedie 0-2 jarigen Regio Eindhoven
 • Kwaliteitskring Midden Brabant
 • Kwaliteitskring Logovrij
 • Kwaliteitskring dyslexie Procesgericht
 • Werkgroep PROMPT

 

Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald en KIWA gecertificeerd (22-06-2017):

Op 22 juni 2017 hebben we met ons team de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald en daardoor is de praktijk KIWA gecertificeerd. Met ons team van 3 logopedisten en administratieve praktijkondersteuner hebben we een 100% score behaald. De audit is afgenomen door twee auditoren van auditbureau KIWA.

Bij deze toets zijn van alle logopedisten zowel lopende als afgesloten dossiers beoordeeld en getoetst aan de kwaliteitsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de zorgverzekeraars.

Tevens zijn de praktijkorganisatie en de behandelruimtes getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij voldoen op alle punten voor 100% aan de normen!

Als praktijk staan we voor kwalitatief goede en persoonlijke zorg aan alle patiënten. Het behalen van deze  audit is voor ons dan ook een bevestiging van de hoge kwaliteit van de logopedische behandeling die wij bieden, de transparante en methodische manier van werken die wij hanteren en de continue verbetering in praktijkvoering die de laatste jaren is doorgevoerd. Tijdens de audit hebben we tips en adviezen gekregen om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen, zodat we op kwaliteitsniveau een verbeterslag blijven maken.

 

Klachtenregeling

De logopedisten in onze praktijk doen er alles aan goede zorg te verlenen. Wij hopen dan ook dat u tevreden bent over de logopedische behandeling bij onze praktijk. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als uw logopedist weet waar u ontevreden over bent, kan zij de klacht proberen op te lossen. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, bespreek het probleem dan met de praktijkhouder (Irma Sparidans) of leg het schriftelijk aan haar voor. Zij zal dan samen met u en de behandeld logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen.

Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen, dan kunt u terecht bij het klachtenloket paramedici: www.klachtenloketparamedici.nl.

Meer informatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vind u op de pagina van de rijkoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens

Om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de logopedische behandeling vastgelegd in een patiëntendossier. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelen de zorgvuldige behandeling van de gegevens en de Registratiekamer ziet toe op naleving van deze regels. Daarom is de persoonsregistratie in deze praktijk vastgelegd in een regelement dat is aangemeld bij de registratiekamer.

In de praktijk betekent dit dat alle informatie die u een logopedist verstrekt en die wordt opgenomen in het patiëntendossier onder de “wet bescherming persoonsgegevens” valt. De logopedist mag deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven. Ook mag de logopedist geen gegevens bij anderen opvragen zonder uw toestemming. De logopedist kan u meer vertellen over de “wet persoonsregistraties” en u kunt het privacy-reglement van de praktijk hier inzien.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

In deze praktijk wordt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afronden van uw behandeling wordt u uitgenodigd deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die wij leveren verbeteren.

Mediquest, een onafhankelijke organisatie, voert dit onderzoek geheel anoniem en strikt vertrouwelijk voor ons uit. Per e-mail wordt u een link toegestuurd welke u toegang biedt tot dit cliënttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts 10 minuten. Uw logopedist kan niet zien wat u heeft ingevuld. Wij krijgen enkel een algemene uitkomst te zien over het voorgaande kwartaal.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.